SELAMAT DATANG DI ZONA HADIST

Sabtu, 16 Oktober 2010

Hadis Arba'in

Saya menyusun buku ini bersandarkan pada sebuah hadist yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Muadz bin Jabal, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudry ra. bahwa Rasulullah saw telah bersabda: " barang siap dari umatku hafal empat puluh hadits tentang agamanya, maka pada hari kiamat nanti ia akan dibangkitkan dalam kelompok para fuqaha dan para ulama (HR Baihaqi). Dalam riwayat lain disebutkan," ia akan dibangkitkan sebagai seorang faqih yang alim." dan dalam riwaya Abu Darda," dan pada hari Kiamat nanti aku akan menjadi pembela dan saksi untuknya." dan riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan kepadanya," masuklah dari pintu surga mana saja yang kamu hendaki, dan riwayat ibnu Umar," ia tercatat dalam golongan para ulama dan dikumpulkan dalam golongan syuhada." bahwasanya hadist ini. berkaitan dengan cukup banyak ulama yang menyusun buku dan memuat empat puluh  hadits Nabi.  karena begitu banyaknya ulama yang menyusun  buku  yang dimaksud, sampai-sampai karangan ini tak terhitung lagi jumlahnya. adapun ulama menurut beliau yang pertama kali membukukan empat puluh hadits Nabi adalah:
1. Abdullah bin Mubarak
2. Ibn Aslma at-Thausi
3. Hasan bin Sufyan An-Nasa'i
4. Abu Bakar al-Ajuri
5. Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Ashfahaniy
6. Ad-Daruquthniy
7. Abu Usman Ash-Shabuniy
8. Abdullah bin Muhammad al-Anshariy
9. Abu Bakar al-Baihaqiy
10. dll [baik dari generasi mutaqaddimi maupun mutaakhirin]

Menurut Beliau hadits yang dibukukannya ini merupakan hadits yang cakupannya lebih luas, mencakup semua yang telah disusun oleh para ulama di atas. di antaranya ada yang memuat seluruh ajaran agama, separuh dari agama, ada yang sepertiga dan seterusnya. hadits yang dibukukannya ini adalah hadits shahih. (hal 2-4)

8 sahabat terbanyak meriwayatkan hadits

1. Abu HurairahNama panjangnya Abdur Rahman Ibn Sakh ( Abdullah Ibn Sakhir) Ad Dausy At Tamimy. Beliau lahir tahun 21 SH atau 602 M. telah meriwayatkan 5374, menurut Al-Kirmany 5364 hadisr dari jumlah tersebut 325 hadis disepakati oleh Bukhari 93 hadis dan Muslim 189 hadis, Abu Hurairah wafat di Madinah pada tahun 59 H (679).
2. Abdullah ibn Umar
Nama beliau adalah Abu Abdur Rahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab Al Quraisy Al Adawy. Lahir di Makkah pada tahun 10 SH (618 M), telah meriwayatakn 2630 hadist dari jumlah 1700 disepakati oleh Bukhary 81 dan Muslim meriwayatan 31 hadist. Beliau wafat di Makkah tahun 73 SH (639)

3. Anas ibn Malik
Abu Tsumamah (Abu Hamzah) Anas ibn Malik ibn Nadler ibn Dlamdlan Al Najjary. Lahir di Madinah 10 SH (612 M). meriwayatkan 2276 atau 2236 hadist. 166 disepakati oleh Bukhari 93 dan 70 oleh Muslim. Wafat di Basrah tahun 93 H (912 M)
4. Aisyah
Aisyah binti Abi Bakr Ash Ashiddiq.beliau meriwayatkan 2210 Hadist 174 disepakati oleh Bukhari 64 Hadist dan Muslim 63 hadist. Beliau wafat tahun 57 / 58 SH (66 M) pada bulan Ramadhan.
5. Abdullah ibn Abbas
Abdullah Abbas ibn Abdil Muthalib Al Hilaliyah, lahir di Makkah. Ketika bani Hasyim berada di syi’ib 3 atau 5 SH. Di kala Rasul wafat beliau berusia 13 tahun. Telah meriwayatkan 1660 hadist, 95 hadist disepakati oleh Bukhari 49 dan 95 hadist disepakati oleh Muslim. Beliau wafat di thaif 68 H (687 M) pada usia 71 tahun.
6. Jabir ibn Abdillah
Abu Abdillah Jabir ibn Abdullah ibn Amr Al Anshary Al Kharaji, beliau meriwayatkan 1540 hadist. 16 hadist disepakati oleh Bukhari dan 16 hadis oleh Muslim. Jabir wafat di Madinah tahun 78 H (698 M).
7. Abu Sai’id Al Khudry
Abu Sai’id Sa’ad ibn Malik ibn Sunan Al Khudry Al Khazraji al Anshary, telah meriwayatkan 1170 hadist, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim 46 hadis masing-masing Bukhari 16 hadisr dan Muslim 52 hadist, waafat pada tahun 74 H (693 M) pada usia 86 tahun.
8. Abdullah ibn Mas’ud
Abdullah ibn Mas’ud ibn ghafil ibn Habib AlHudzaly beliau telah meriwayatkan 848 hadist 64 disepakati Bukhari dan Muslim antaranya 21 hadist diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim 35 Hadist.
sumber
• Ashshidieqy, teungku Muhammad Hasbi.1999. Sejarah & Pengantar Ilmu Hadist.Yogyakarta: PT Pustaka Rizku Putra.
• Dari halaman 254-263
 
Free Joomla TemplatesFree Blogger TemplatesFree Website TemplatesFreethemes4all.comFree CSS TemplatesFree Wordpress ThemesFree Wordpress Themes TemplatesFree CSS Templates dreamweaverSEO Design